Poniżej znajdziesz regulamin sklepu oraz strony www.szkoleniasokrates.pl prowadzonej przez Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES Anna Stalmach-Tkacz, stałe miejsce prowadzenia działalności: 41-902 Bytom,  ul. Wrocławska 14/6c, NIP: 626-180-69-75, 240515215.

W regulaminie zostały zawarte informacje związane ze sposobem złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formami dostawy, promocji i płatności dostępnych w sklepie, a także procedurą odstąpienia od umowy, czy te dotyczące postępowania reklamacyjnego.

Szkolenia dostępne na stronie są pod opieką merytoryczną Akredytowanej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Regulamin – niniejszy regulamin

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.szkoleniasokrates.pl/shop oraz https://www.szkoleniasokrates.pl/sklep

Strona – strona internetowa prowadzona przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.szkoleniasokrates.pl

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w ramach Sklepu

Konto– konto klienta na Stronie internetowej, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Sprzedawca – Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES Anna Stalmach-Tkacz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Grupa Edukacyjno-Szkoleniowa SOKRATES Anna Stalmach-Tkacz, stałe miejsce prowadzenia działalności: 41-902 Bytom,  ul. Wrocławska 14/6c, NIP: 626-180-69-75, 240515215.

Produkt – prezentowane w Sklepie towary i materiały przeznaczone do sprzedaży, w tym także usługi oraz materiały wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej dostępne w ramach Sklepu, w szczególności e-booki, dokumenty elektroniczne, materiały udostępnione na podstronach Sklepu, szkolenia, konsultacje, usługi indywidualne, a także produkty fizyczne.  Produkty są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający utworzenie Konta Klienta, stanowi równocześnie Formularz zamówienia.

Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.

Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.

Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

PDF (skrót od Portable Document Format – przenośny format dokumentu) – format pliku o tej samej nazwie, opracowany przez firmę Adobe Systems.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), dalej jako UŚUDE.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin opisuje zasady funkcjonowania sklepu internetowego prowadzonego w ramach serwisu https://www.szkoleniasokrates.pl, którego właścicielem jest Sprzedawca.
 2. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne oraz ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego oraz warunki dokonywania w jego ramach zakupów określa niniejszy Regulamin.
 4. W każdej chwili istnieje możliwość skontaktowania się w właścicielem Sklepu, wysyłając wiadomość na adres e-mail biuro@grupasokrates.pl
 5. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać. 

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
 3. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest umożliwienie Klientowi złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. Złożenie zamówienia w sklepie wymaga założenia konta. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania. Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@grupasokrates.pl W reklamacji Klient powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.
 8. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana na Stronie w opisie Produktu.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Klient może złożyć zamówienie z poziomu Sklepu.
 2. Jeśli klient nie posiada konta w czasie dokonywania pierwszego zakupu zostanie dla niego utworzone konto, a na adres mailowy wskazany w procesie rejestracji zostanie wysłany link do wygenerowania hasła.
 3. Jeśli klient posiada konto przy składaniu zamówienia w Sklepie zostanie poproszony o zalogowanie się.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Klienta produktów. 
  W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięciem w przycisk finalizujący zamówienie, a Klient zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Klientem a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Klientowi na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.
 6. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy, co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 7. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 5 powyżej.
 8. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Klientem a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  • w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
  • w przypadku kursów on-line i innych produktów elektronicznych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 9. Jeżeli przedmiotem zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi zamówienia.

§ 5 Ceny, metody płatności

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są podane w złotych polskich, są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania każdej promocji zawsze zawarte są w opisie danego Produktu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania wiadomości potwierdzającej przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę, określającej całkowity koszt zamówienia wraz z dostawą (od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży).
 5. Po dokonaniu wyboru metody płatności określonej w Regulaminie, Zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 6. Na życzenie Klienta Sprzedawca wystawia fakturę.
 7. Płatności elektroniczne przelewy24 obsługiwane są przez następującego operatora płatności: PayPro SA – z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.500.000,00 zł, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
 8. W przypadku płatności kartami kredytowymi, dostępne są następujące rodzaje kart: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

§ 6 Realizacja zamówienia i formy dostawy

 1. Rozpoczęcie realizacji zamówionego produktu następuje po zaksięgowaniu całkowitej wartości zamówienia na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. W przypadku zakupu szkolenia online w dostępie indywidualnym Klient otrzymuje dostęp na 12 miesięcy od momentu udostępnienia dostępu.
 3. SPRZEDAWCA daje sobie możliwość szybszego wyłączenia dostępu do materiału np. w momencie wycofania szkolenia ze sprzedaży lub z innych przyczyn.
 4. Zakupiona dokumentacja przesyłana jest automatycznie na adres mailowy podany w zamówieniu, a link do pobrania jest dostępny w mailu, nie w panelu użytkownika.
 5. W przypadku zakupu dokumentacji link zawiera limit pobrań.
 6. W przypadku przedsprzedaży dokumenty nie są wysyłane automatycznie, natomiast będą wysyłane w terminie wskazanym w opisie produktu.
 7. W przypadku zmian prawa lub przyczyn niezależnych SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo zmiany terminu wysyłki, o czym poinformuje użytkowników dzień przed wskazanym w opisie terminie wysyłki.
 8. Wszelkie formy testów np. predyspozycji zawodowej oraz innych dostępnych w ramach sklepu są realizowane po uzgodnieniu terminu z prowadzącym.
 9. SPRZEDAWCA nie odpowiada za opóźnienia w realizacji, które nastąpiły niezależnie od niego.
 10. W przypadku zakupu aplikacji dostęp wysyłany jest do 48h od zakupu.
 11. Diagnoza klimatu społecznego szkoły lub przedszkola realizowana jest w formie online oraz po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 12. Szkolenia dla rad pedagogicznych online realizowane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.
 13. Sesje coachingowe odbywają się w nieprzerwanym cyklu, z zachowaniem nie mniej niż 1-tygodniowego i nie więcej niż 2-3 tygodniowego odstępu pomiędzy spotkaniami. Sesje trwają 60 lub 90 min. – zgodnie z pakietem i informacjami zawartymi w opisie.
 14. Konsultacje z mediatorem i mediacje odbywają się w nieprzerwanym cyklu, z zachowaniem nie mniej niż 1-tygodniowego i nie więcej niż 2-3 tygodniowego odstępu pomiędzy spotkaniami. Sesje trwają 60 lub 90 min. – zgodnie z pakietem i informacjami zawartymi w opisie.
 15. Interwencja kryzysowa i terapia odbywa się w nieprzerwanym cyklu, z zachowaniem nie mniej niż 1-tygodniowego i nie więcej niż 2-3 tygodniowego odstępu pomiędzy spotkaniami. Sesje trwają 60 lub 90 min. – zgodnie z pakietem i informacjami zawartymi w opisie.
 16. Konsultacje indywidualne odbywają się w nieprzerwanym cyklu, z zachowaniem nie mniej niż 1-tygodniowego i nie więcej niż 2-3 tygodniowego odstępu pomiędzy spotkaniami. Sesje trwają 60 lub 90 min. – zgodnie z pakietem i informacjami zawartymi w opisie.
 17. Ilość i kolejność sesji rozwojowych w danych Pakietach jest realizowana zgodnie z wybranym w Sklepie Produktem przez klienta, choć dopuszcza się indywidualne ustalenia z Klientem w tym zakresie w formie pisemnej.
 18. Szkolenia online na żywo dla osób indywidualnych odbywają się we wskazanym przez Sprzedawcę terminie. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany terminu z przyczyn od niego niezależnych, w takim wypadku niezwłocznie poinformuje uczestników o zmianie drogą mailową lub telefoniczną. W przypadku nieskorzystania przez Odbiorcę z prawa udziału w Szkoleniach o których mowa w zdaniu poprzedzającym, Odbiorcy nie przysługuje prawo do zwrotu opłat uiszczonych na rzecz Organizatora, chyba że skorzystał z prawa odstąpienia od umowy zawartej z Organizatorem albo z prawa do rezygnacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie albo w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 19. Szkolenia online nagrywane są w dwóch formach, przed zakupem w opisie każdego produktu znajduje się informacja jaki typ materiału zostanie zakupiony:
  a) Szkolenia VIDEO – produkcje kręcone m.in. kamerą oraz poddane profesjonalnej obróbce.
  b) Webinary – produkcje kręcone za pomocą różnych platform np. ClickMeeting.
 20. Klient ma prawo do zmiany terminu spotkania dwukrotnie, informując o tym z tym z 48-godzinnym wyprzedzeniem, na adres biuro@grupasokrates.pl. W przypadku, gdy Klient nie powiadomi o nieobecności, odwoła lub przełoży w czasie krótszym niż 48 h przed umówionym terminem lub nie pojawi się na spotkaniu, ponosi pełne koszty nie odbytej sesji.
 21. Osoba biorąca udział w badaniu talentów i stylów myślenia i działania FRIS będzie korzystać z narzędzi przewidzianych do osób dorosłych.
 22. Sesje odbywają się online na platformie ClickMeeting lub innej wskazanej przez prowadzącego.
 23. Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania swoich usług w sposób profesjonalny i z należytą starannością oraz z zachowaniem wszelkich norm etycznych.
 24. Wszystkie dostępne do wyboru sposoby dostawy lub wykonania zamówionych produktów opisane są na stronie Sklepu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 25. W przypadku złożenia Zamówienia na produkty elektroniczne, takie jak dostępy do nagrań i materiały edukacyjne, dostęp do produktów realizowany jest niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sprzedającego lub po pozytywnym opłaceniu zamówienia za pomocą płatności elektronicznych, nie później jednak niż 2 dni robocze po stwierdzeniu jednego z powyższych faktów.
 26. W przypadku oferowania produktów fizycznych Sprzedawca określi dostępne metody dostawy tych produktów fizycznych i będą one opisane są na stronach Sklepu oraz będą prezentowane Klientowi na etapie składania zamówienia. Koszt dostawy zamówienia ponosi Klient, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.

§ 7 Warunki korzystania ze szkoleń online zakupionych za pomocą Sklepu

 1. Szkolenie składa się filmów edukacyjnych w formie plików multimedialnych, dostępnych w trybie on-line za pomocą przeglądarki internetowej z włączoną obsługą javascript albo ma postać transmisji (streamingu) audio-video, odbywającego się w terminie wskazanym przez Sprzedawcę.
 2. Odbiorca ani Użytkownik nie może udostępniać swoich danych do logowania do strony www.szkoleniasokrates.pl jakimkolwiek osobom trzecim i przyjmuje do wiadomości, że naruszenie zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi rażące naruszenie niniejszego Regulaminu.
 3. Każdy Użytkownik, przez cały czas, na jaki nabył prawo dostępu do Szkoleń w postaci plików multimedialnych udostępnianych na stronie internetowej www.szkoleniasokrates.pl, może korzystać z nich w wybranym przez siebie czasie i miejscu, w tym wielokrotnie i bez ograniczeń czasowych odtwarzać nagrania wideo, na których dane Szkolenia zostały utrwalone.
 4. Każdy Użytkownik powinien zapewnić we własnym zakresie komputer lub inne urządzenie umożliwiające dostęp do Internetu w celu korzystania z Kursów. Organizator nie odpowiada za jakość sprzętu i łącza internetowego, z którego korzysta Użytkownik.
 5. Użytkownik po ukończeniu danego Szkolenia otrzyma drogą elektroniczną zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w Szkoleniu z uwzględnieniem jego tematyki, osób prowadzących oraz liczby godzin. Organizator może uzależnić wydanie lub automatyczne wygenerowanie zaświadczenia od zaliczenia przez Klienta testów samosprawdzających, jeżeli takie zostały przygotowane przez autora Szkolenia. Zaświadczenia na prośbę Użytkownika mogą zostać wygenerowane automatycznie lub zostać wysłane drogą elektroniczną na adres mailowy uczestnika do 90 dni od przesłania przez niego prośby.
 6. Na prośbę Klienta GES SOKRATES może przygotować wersję papierową zaświadczenia i przesłać je pocztą tradycyjną. Papierowe zaświadczenie jest dodatkowo płatne w kwocie 40 zł brutto.

§ 8 Rękojmia i reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi produkt oraz treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt, treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę produktu lub treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Klient może:
  • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  • żądać usunięcia wady,
  • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 5. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną pod adresem: biuro@grupasokrates.pl
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 9 Odstąpienia od umowy

 1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Klientowi wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 4. Aby odstąpić od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres biuro@grupasokrates.pl Oświadczenie powinno zawierać dokument potwierdzający zakup (Dowód zakupu lub Faktura). 
 5. Klient zobowiązany jest w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy odesłać Produkt do Sprzedawcy na adres doręczenia wskazany w §1 niniejszego Regulaminu, wraz z dowodem zakupu towaru na swój koszt.
 6. Po otrzymaniu zwracanego towaru przez Klienta do Sprzedawcy, Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności dotyczące zwracanego Produktu.
 7. Koszt zakupu Produktu zostaną zwrócone do Klienta niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki zwrotnej przez Nadawcę, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia w którym Sprzedawca został poinformowany o Odstąpieniu Od Umowy przez Klienta. Zgodnie z art. 32 ust.3 Ustawy o Prawach Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 8. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. Sprzedawca przyjmuje tylko i wyłącznie towar, który:
  • Nie jest zniszczony, pobrudzony;
  • Jest kompletny;
  • Zapakowany jest w kopertę bąbelkową lub pudełko chroniące zawartość.
 10. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek zwrotnych wysłanych za pobraniem lub na jego koszt.
 11. Koszt przesyłki zwrotnej do Sprzedawcy, pokrywa Klient.
 12. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

§9 Prawa własności intelektualnej, licencja i prawa autorskie

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Klienta, że treści zawarte w Sklepie, produkty elektroniczne, kursy on-line, treści cyfrowe oraz materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe wchodzące w skład produktów fizycznych objęte są ochroną prawa autorskiego, a prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów w całości lub w części, o których mowa w ust. 1 powyżej, stanowić będzie naruszenie przysługujących Sprzedawcy praw autorskich i może skutkować odpowiedzialnością karną lub cywilną.
 3. Sprzedawca informuje, że korzystanie z fragmentów utworów dozwolone jest jedynie w granicach określonych prawem. Nie zezwala się na poprawianie lub przerabianie albo ponowny montaż utworów, jak również na wykorzystywanie twórczości Sprzedawcy w innej działalności o charakterze komercyjnym.
 4. Nielegalne udostępnianie plików dostępnych w ramach dokonanego zakupu może spowodować odpowiedzialność prawną oraz zostać przekazane organom ścigania.

§10 Dane osobowe i cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w celu obsługi zamówień, konta użytkownika oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.
 3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności i Polityce Cookies dostępnej pod tym linkiem. 

§11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów i dochodzenia do roszczeń przez Konsumenta

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§12 Postanowienia końcowe

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.